Algemene voorwaarden Marieke Kersten Life Coaching

1. Algemeen
Marieke Kersten Life Coaching is opgericht door Marieke Kersten – de Ruijter (hierna te noemen: de Opdrachtnemer/coach) gevestigd te Maashees en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71124764.
Marieke Kersten Life Coaching richt zich op: het coachen en begeleiden van volwassenen in de leeftijd van circa 30 tot 50 jaar (hierna te noemen opdrachtnemer/coachee), evenals het organiseren van trainingen, workshops, lezingen, themabijeenkomsten en arrangementen in paardencoaching en paardrijden voor volwassen.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Marieke Kersten Life Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Vertrouwelijkheid
Marieke Kersten Life Coaching verplicht zich alle door opdrachtgever/coachee verstrekte (bedrijfs-) gegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal Marieke Kersten Life Coaching niet dan na voorafgaand overleg met opdrachtgever/coachee aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren.
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer/ coach en opdrachtgever/coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
Na toestemming van opdrachtgever/coachee kan verslaglegging plaatsvinden aan derden.

4. Verhindering
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.
Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk; dit kan per email of telefonisch. Tijdens een coachsessie wordt de telefoon van Marieke Kersten Life Coaching niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
a) De opdrachtnemer/coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever/coachee de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen
b) Voorts is de opdrachtnemer/coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer/coach kan worden gevergd.
c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de opdrachtgever/coachee onmiddellijk opeisbaar.

6. Tarieven
De tarieven staan vermeld op de pagina ‘ tarieven’ van de website van Marieke Kersten Life Coaching, (www.mariekekersten.nl) of zijn op te vragen bij Marieke Kersten Life Coaching. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de coachee inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Opdrachtgever/coach houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

7. Betalingsvoorwaarden
Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de Opdrachtnemer/coach. De opdrachtgever/coachee verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Marieke Kersten Life Coaching.
Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Marieke Kersten Life Coaching een betalingsherinnering. Indien opdrachtgever/coachee niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan haar verplichtingen voldoet, dan is Marieke Kersten Life Coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €10,- per nota, in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Marieke Kersten Life Coaching, is Marieke Kersten Life Coaching genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden.
De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is Marieke Kersten Life Coaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de opdrachtgever/coachee aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

8. Aansprakelijkheid
Coaching en begeleiding van Marieke Kersten Life Coaching zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Marieke Kersten Life Coaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Marieke Kersten Life Coaching, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Marieke Kersten Life Coaching.
Vergoeding aan de opdrachtgever/coachee kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Marieke Kersten Life Coaching.
Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Marieke Kersten Life Coaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

9. Risico-acceptatie
a) Opdrachtgever/coachee is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden en andere dieren op de locatie, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na de sessie.
b) Opdrachtgever/coachee neemt deel aan de sessies voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van opdrachtnemer/coach geen aanspraken doen op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.
c) Het betreden van de terreinen geschiedt op eigen risico. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan van de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevold van verlies, diefstal, beschadiging van goederen.
d) Door op het terrein te verblijven en deel te nemen aan de sessie/activiteit verklaart opdrachtgever/coachee zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

10. Toepasselijk recht en geschillen
a) Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
b) Indien opdrachtnemer en opdrachtgever c.q. coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in der minnen op te lossen.
c). Indien het geschil niet op minnelijke wijze kan worden opgelost is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

11. Klachtenregeling
Indien u klachten heeft over onze dienstverlening kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de Nobco. Hierbij verwijzen wij u naar de website: www.nobco.nl

12. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.mariekekersten.nl en op te vragen bij Marieke Kersten Life Coaching.
b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Rechtsbetrekking met de coach.